Nadační fon URANNadační fon URAN

Sídlo nadačního fondu

Nadační fond Uran zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle N, vložka 1181.

Sídlo nadačního fondu:

Fakultní nemocnice Motol

Urologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

IČ: 03628256

 

Bankovní spojení

Číslo účtu Nadačního fondu Uran

Fio Banka a. s. 2400711505/2010

Veřejná sbírka Nadačního fondu URAN

Od května 2017 se koná veřejná sbírka (vedená pod č.j. MHMP/733980/2017) k získání peněžitých příspěvků na zajištění financování účelu, k němuž byl založen Nadační fond Uran, tj. podporovat některé činnosti na Urologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol (dále jen „klinika“), a to:
a) Zkvalitňování diagnostické a léčebné péče o urologické pacienty kliniky
b) Zvyšování technické a materiální úrovně přístrojového a nástrojového vybavení kliniky
c) Vědecké a výzkumné projekty týkající se prevence, diagnostiky a léčby urologických onemocnění na klinice anebo spolupracujících pracovištích (vč. zahraničních), na kterých probíhají výzkumné projekty koordinované klinikou
d) Zavádění nových diagnostických a léčebných metod na klinice
e) Další vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu kliniky
f) Zpracování klinických dat z kliniky, jejich vyhodnocování a prezentace odborné i laické veřejnosti
g) Vydávání odborných publikací i populárně naučných textů od autorů uvedených v písm. d)
h) Zlepšování kultury nemocničního prostředí kliniky

Sbírkový bankovní účet

Fio Banka a.s. 2501327123/2010

Bankovní účet 2400711505/2010 je účtem provozním a netýká se této veřejné sbírky. 

Předem děkujeme jednotlivcům i právnickým osobám za příspěvky poskytnuté do veřejné sbírky. 

Do veřejné sbírky je možné přispět i formou Dárcovských SMS: 

 

Sekretariát

Jana Šimáková, DiS.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: +420 224 43 4801

e-mail: jana.simakova@fnmotol.cz