Nadační fon URANNadační fon URAN

Naše projekty

Prostředky získané cestou peněžitých a věcných darů Nadačnímu fondu Motol budou sloužit ke kontinuálnímu rozvoji a modernizaci kliniky. Především pak
k investicím a nákupu inovativních technologií a přístrojového vybavení kliniky a jejich
zpřístupnění našim pacientům
k dalšímu systematickému vzdělávání lékařů a sester
ke zkvalitnění a zkulturnění prostředí, ve kterém naši pacienti tráví obtížné chvíle svého života
k podpoře vědeckých a výzkumných aktivit, které na klinice kontinuálně probíhají

Představíme Vám projekty, které bychom chtěli prostřednictvím Nadačního fondu Uran podpořit.

 

Přístroj pro cílenou biopsii prostaty Toshiba Aplio 500

Základem diagnostiky nádorů prostaty je biopsie prováděná pod ultrazvukovou kontrolou. Provádí se dle předem daného schématu, který zohledňuje statisticky nejčastější lokalizace nádorů. Prakticky je ale možné nádorové ložisko při biopsii „minout“, pokud leží mezi dvěma vpichy bioptické jehly. Existuje nová technologie, která spojuje výstupy z magnetické rezonance a ultrazvukového vyšetření a zlepšuje vizualizaci možného nádoru. Kromě biopsie prostaty se přístroj uplatní i v každodenní diagnostice ostatních urologických onemocněních.

Cena tohoto sofistikovaného ultrazvukového diagnostického systému je 2 500 000 Kč.

 

Přístroj pro reprodukci pacientů s míšním poraněním

V České republice ročně přibude cca 200 mužů s míšním poraněním, 97 – 99 % z nich je kvůli porušení nervových spojů neplodných. Prostřednictvím elektroejakulace lze u většiny z těchto mužů získat sperma, které následně slouží k oplození vajíčka partnerky pomocí některé z metod asistované reprodukce. Metoda elektroejakulace je vhodná nejen pro pacienty po poranění míchy ale i pro nemocné po léčbě nádorů varlat a některé pacienty trpící cukrovkou.

V současnosti v České republice není pracoviště, které by disponovalo přístrojem pro elektroejakulaci.

Cena přístroje pro umožnění reprodukce pacientů s míšním poraněním je 500 000 Kč.

 

Urodynamický přístroj: Nexam Pro

Výskyt močové inkontinence je závažným socioekonomickým problémem s výrazným dopadem na kvalitu života pacientů. K účinné léčbě je nezbytná detailní znalost funkčních poměrů v dolních močových cestách. Přístroj umožňuje kompletní diagnostiku porušených funkcí močových cest u pacientů po poranění míchy, u stresové inkontinence i obstrukčních uropatií.

 

Přístroj pro léčbu poruch erekce lineární rázovou vlnou

Poruchy erekce jsou velmi obtížně léčitelná onemocnění se závažným dopadem na život pacientů. Mezi experimentální metody léčby patří i terapie rázovou vlnou. Tato léčba je v České republice obtížně dostupná a finančně zatěžující. Pořízení přístroje by nám umožnilo posoudit efekt této nové léčby a zároveň ji zpřístupnit většímu počtu pacientů

 

Instrumentárium pro jednoportovou laparoskopii

Miniinvazivní operační technologie jsou moderním trendem ve všech chirurgických oborem. Omezené narušení integrity těla pacienta přináší lepší pooperační průběh, časnější rekonvalescenci, menší bolestivost. Jednoportová laparoskopie je dalším krokem ve snižování invazivity při operačních výkonech. Naše klinika provedla, jako první v České republice, odstranění ledvny pro nádor jedním 3 cm dlouhým vstupem.

 

Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol

Karcinom prostaty představuje nejčastější příčinou úmrtí mužů na nádorové onemocnění. V Evropě je odhadován roční počet nově diagnostikovaných karcinomů prostaty na 2.6 milionů. Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol si klade za cíl iniciovat a organizovat vědecké projekty vedoucí k hlubšímu poznání biologie karcinomu prostaty a zároveň i aplikovat nejnovější léčebné postupy v klinické praxi.

Bližší informace na webových stránkách www.pccm.cz.

 

Výukové centrum Urologické kliniky

Zařazování nových technologií a operačních technik do urologické operativy s sebou přináší nutnost adekvátní přípravy operačního týmu. Naše klinika se rozhodla jít cestou publikování našich zkušeností a výuky lékařů ve specializačním tréninku.

Výukové centrum bude sloužit k přípravě lékařů, mediků a ostatního personálu pro techniky náročné operační výkony jako laparooskopie, endoskopické operační techniky a vyšetřovací metody v andrologii nebo dysfunkce močových cest. Výukové centrum je nutné vybavit speciálně určenými trenážéry a tréninkovými nástroji a zajistit dostatečné zázemí pro stážisty.

 

Klub pacientů s urologickým onemocněním

Počet nově zachycených případů uroonkologických onemocnění každoročně narůstá. Na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol je po operaci nádoru prostaty sledováno téměř 1000 pacientů. Pro tyto a další pacienty s urologickým onemocněním chceme vytvořit sdružení s těmito cíli:

poskytnout pacientům kompletní informační servis o jejich onemocnění prostřednictvím webových stránek, publikací, edukačních videí

nabídnout prostor pro sdílení svých příběhů s ostatními pacienty na webových stránkách, v uzavřené skupině na sociálních sítích, v médiích, při osobním setkávání

zodpovídat na dotazy pacientů prostřednictvím on-line poradny

informovat o nových možnostech léčby, právě probíhajících studiích a výzkumech

zapojit pacienty a jejich blízké do dění ve sdružení

poskytnout potřebné informace a podporu rodinným příslušníkům

informovat širokou veřejnost o prevenci uroonkologických onemocnění

 

Výzkum

Na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol probíhá bazální i klinický výzkum. Tyto výzkumné projekty a studie aktuálně probíhají na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol:

  • IGA MZ ČR: NT/12414-5

Název projektu: Význam genu WT1 a dalších molekulárně-biologických abnormalit jako potenciálních prognostických a prediktivních faktorů u germinálních nádorů varlat

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2011 - 2015

 

  • IGA MZ ČR: NT/12417-5

Název projektu: Využití mikroRNA, mRNA a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2011 - 2015

 

  • IGA MZ ČR: NT/13472-4

Název projektu: Vytvoření sérové banky dlouhodobě sledovaných pacientů s karcinomem prostaty s možností ověření spojitosti nově identifikovaných onkomarkerů s prognózou onemocnění

Hlavní řešitel: MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Doba řešení: 2012 - 2015

 

  • PRVOUK: P48

Název projektu: Rozvoj moderní operační léčby a imnuoterapie solidních nádorů

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2012 - 2016

 

  • Interní grant FN Motol

Název grantu: Výzkum biologického chování karcinomu prostaty na základě reprezentativních analýz konzervovaných vzorků tkáně, séra a moče dlouhodobě sledované kohorty mužů v různých režimech terapie karcinomu prostaty

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2012 -2017

 

Vzdělávací granty

V rámci podpory při zavádění nových diagnostických a léčebných metod a podpory dalšího vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol bude Nadační fond Uran udělovat vzdělávací granty lékařům a zdravotnickému personálu kliniky.
Udělení vzdělávacího grantu se řídí podmínkami pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu a rozhoduje o něm správní rada nadačního fondu (viz Zakládací listina Nadačního fondu Uran, odstavec IX).
 

Žádost o poskytnutí příspěvku z majetku Nadačního fondu Uran

stáhnout žádost